Greek Vocab in Euripides Plays

Euripides

Here is a play-by-play list of the most common nouns, adjectives and verbs used by Euripides. I have also included some words which are not necessarily the most common, but are less likely to be known, although they appear regularly. I have not repeated words, so the list gets harder and harder as it goes on down…
I have used Perseus to compile this list: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/vocablist

Alcestis
Alcestis

1. γυνή (woman)
2. θνήσκω (I die)
3. παῖς (child)
4. κακός (bad)
5. ἀνήρ (man)
6. χείρ (hand)
7. πατήρ (father)
8. ἄλλος (other)
9. πολύς (much)
10. ἔρχομαι (I go)
+ χθών (land)
+ βλώσκω (I go)
+ δάμαρ (wife)
+ φθίω (I perish)
+ ἀναλάζομαι (I take again)

Andromache
Andromache

1. κτείνω (I kill)
2. πόλις (city)
3. οἶκος (house)
4. τέκνον (child)
5. ἐθέλω (I wish)
6. γέρων (old man)
7. μέγας (big)
8. τίκτω (I give birth)
9. δόμος (house)
10. μής (month)
+ λέχος (bed)
+ πόσις (husband)
+ πόσις (drink)
+ γαμέω (I marry)
+ λογόω (I introduce)

Bacchae
Bacchae

1. μήτηρ (mother)
2. ὁράω (I see)
3. Βακχάω (I rave)
4. σοφός (skilled, wise)
5. λαμβάνω (I take)
6. ἐμέω (I vomit)
7. σῶμα (body)
8. δαίμων (god)
9. πούς (foot)
10. θηράω (I hunt)
+ πηρός (maimed)
+ χορεύω (I dance around)
+ κλύω (I hear)
+ ἠμί (I say)
+ στείχω (I go)

Cyclops
Cyclops

1. ἄντρον (cave)
2. πίνω (I drink)
3. μόνος (alone)
4. ἀπόλλυμι (I destroy utterly, kill)
5. πέτρα (rock)
6. χαίρω (I rejoice)
7. ἀσκός (skin, hide)
8. κῶμος (merry-making)
9. ξένος (guest-friend / stranger)
10. γῆ (land)
+ ὄμμα (eye)
+ ὀφθαλμός (eye)
+ ἀνόσιος (unholy)
+ ὄψις (sight)
+ γνάθος (jaw)

Electra
Electra

1. δομόω (I provide with lodging)
2. κασίγνητος (brother)
3. φίλος (beloved)
4. σύγγονος (natural, born-together)
5. τάλας (suffering, wretched)
6. φόνος (murder)
7. φονός (murderer)
8. χράω (I proclaim)
9. πέπλος (cloth, dress)
10. πίπτω (I fall)
+ φίλτατος (nearest and dearest)
+ γάμος (wedding, marriage)
+ δίκη (justice, custom, usage)
+ δμώς (slave taken in war)
+ ἀδελφός (brother)

Hecuba
Hecuba

1. τυγχάνω (I happen to be)
2. τίθημι (I set, put, place)
3. πράσσω (I do)
4. στρατός (army)
5. δύστηνος (unhappy)
6. τύμβος (tomb)
7. κρύπτω (I hide)
8. χρυσός (gold)
9. σημαίνω (I show by a sign, point out)
10. αἰσχρός (causing shame)
+ γόνυ (knee)
+ σώζω (I save)
+ δύναμαι (I am able)
+ τλήμων (patient, wretched)
+ ἐσθλός (good)

Helen
Helen

1. λόγος (reasoning etc.)
2. δάκρυον (tear)
3. ναῦς (ship)
4. φεύγω (I flee)
5. λείπω (I leave)
6. ἐάω (I suffer, permit)
7. πόνος (work, suffering)
8. λέκτρον (couch, bed)
9. σαφής (clear)
10. βάρβαρος (barbarous)
+ χάω (I swallow up)
+ ἄθλιος (wretched, miserable)
+ ὀνομάζω (I call, name)
+ οἶδμα (swelling)
+ αἰθήρ (air, heaven)

Heracleidae
Heracleidae

1. δίκαιος (just, observant of custom)
2. ἥκω (I have come)
3. βούλομαι (I wish, am willing)
4. ἱκέτης (suppliant)
5. ἀφικνέομαι (I arrive)
6. ἐλεύθερος (free)
7. πάρειμι (I am present)
8. μέλλω (I am about to, am destined to)
9. δέω (I bind, tie)
10. δέω (I lack, need)
+ δόρυ (tree, spear)
+ κῆρυξ (herald)
+ νομίζω (I consider)
+ πρόθυμος (eager)
+ ἄναξ (lord, master)

Heracles
Heracles

1. τεκνόω (I furnish)
2. πρέσβυς (old man)
3. φάος (light)
4. τόξον (bow)
5. ἐλπίς (hope, expectation)
6. χρόνος (time)
7. καλλίνικος (gloriously triumphant)
8. καλέω (I call, summon)
9. ἀμύνω (I keep off, ward off)
10. δέρκομαι (I see clearly)
+ καίνω (I kill, slay)
+ στενάζω (I sigh deeply, groan)
+ ἔνερθε (from beneath)
+ μέλαθρον (roof, house)
+ Ἄνακες (the Dioscuri, Castor and Pollux)

Hippolytus
Hippolytus

1. δέσποινα (mistress, lady of the house)
2. βίοτος (life)
3. σεμνός (holy)
4. σώφρων (of sound mind)
5. γνώμη (means of knowing)
6. στόμα (mouth)
7. σιγάω (I keep silence)
8. νοσέω (I am sick)
9. σφάλλω (I overthrow)
10. συμφορά (misfortune)
+ φρενόω (I instruct, inform)
+ πόντιος (of the sea)
+ ἁγνός (holy)
+ πη (somewhere, anywhere)
+ πῆ (in what way?, how?)

Ion
Ion

1. θεάω (I admire)
2. λάθρῃ (secretly)
3. τρέφω (I nourish)
4. θνητός (mortal)
5. βωμός (altar)
6. κοινός (shared, common)
7. παρθένος (maiden, girl)
8. νεανίης (young man)
9. βρέφος (foetus)
10. ἄτεκνος (childless)
+ ἀγκάλη (arm)
+ ναός (temple)
+ συνάπτω (I join together)
+ μάντευμα (oracle)
+ σπεύδω (I urge on, haste)

IphAulis
Iphigenia in Aulis

1. οἶδα (I know)
2. κόρη (girl)
3. αἰδέομαι (I am ashamed)
4. θύω (I sacrifice)
5. θύω (I rage, seethe)
6. πῆρος (loss of strength)
7. δεινός (fearful, terrible)
8. μῦθος (word, speech)
9. δείκνυμι (I show)
10. νόστος (return home)
+ θέσφατος (spoken by God)
+ πονηρός (poor, oppressed by toils)
+ ἄλοχος (wife)
+ ὄχλος (crowd)
+ χέρνιψ (water for washing the hands)

Copyright Tate / Supplied by The Public Catalogue Foundation
Iphigenia in Tauris

1. ἄγαλμα (glory)
2. βρέτας (wooden image)
3. πόντος (sea)
4. ἡδονή (pleasure)
5. χάρις (grace)
6. ἄπιστος (not to be trusted)
7. δέλτος (writing tablet)
8. καθαρός (clean)
9. θάλασσα (sea)
10. σωτηρία (deliverance, preservation)
+ οἶκτος (pity, compassion)
+ ὄνειρος (dream)
+ μέλω (I am an object of care)
+ κλύδων (wave)
+ χόω (I throw)

Medea
Medea

1. τύραννος (absolute ruler, king)
2. ἐχθρός (hated, hateful)
3. νύμφη (young wife, bride)
4. ταχύς (swift)
5. καινός (new, fresh)
6. ἔπος (word)
7. στρέφω (I turn)
8. ἐργάζομαι (I work)
9. χόλος (bile)
10. δυσμενής (hostile)
+ κόσμος (order)
+ μῶμαι (I seek after, covet)
+ κρείσσων (stronger, mightier)
+ ἀνάγκη (force, constraint, necessity)
+ λυπέω (I grieve)

Orestes
Orestes

1. ξίφος (sword)
2. αἷμα (blood)
3. φάσγανον (sword)
4. ὁδός (way, road)
5. τίνω (I pay the price)
6. θάνατος (death)
7. ψῆφος (pebble, vote)
8. ἔνδικος (justifiable)
9. αἱμάς (stream of blood)
10. μισέω (I hate)
+ δέμνιον (bed)
+ μαλλός (flock of wool)
+ ἑλίσσω (I roll)
+ τιμωρέω (I exact vengeance)
+ φρήν (midriff, heart)

Phoenissae
Phoenissae

1. ἀσπίς (shield)
2. τεῖχος (wall)
3. φυγάς (fugitive)
4. πύργος (tower)
5. σκῆπτρον (staff)
6. πορθέω (I destroy)
7. λεύσσω (I look)
8. φόνιος (bloody)
9. ὅπλον (tool, weapon)
10. ἐξελαύνω (I drive out)
+ δισσός (double)
+ προσπίτνω (I fall upon)
+ ἄστρον (the stars)
+ στέρνον (chest)
+ γένυς (jaw)

Rhesus
Rhesus

1. σύμμαχος (ally)
2. φόβος (fear, panic, flight)
3. τάσσω (I draw up)
4. ἵππος (horse)
5. πελάζω (I approach)
6. κατάσκοπος (spy)
7. ναύσταθμον (harbour)
8. πορεύω (I carry, convey)
9. κινέω (I set in motion)
10. πῶλος (foal)
+ θρασύς (bold)
+ πέρθω (I waste, ravage, sack)
+ φροῦδος (gone away)
+ πωλικός (of foals)
+ μέμφομαι (I blame)

Suppliants
Suppliants

1. νεκρόω (I make dead, kill)
2. γόος (weeping, wailing)
3. ὑβρίζω (I wax wanton, run riot)
4. λαμπρός (bright, radiant)
5. λαός (people)
6. κλεινός (famous)
7. μέρος (share, portion)
8. μέλος (limb)
9. πρῶτος (first)
10. πρότερος (before)
+ ἑπτάς (period of seven days)
+ ὅρκος (oath)
+ πικρός (sharp, bitter)
+ δορός (leather bag)
+ νέμω (I deal out, dispense)

TrojanWomen
Trojan Women

1. θάπτω (I bury)
2. μακάριος (blessed, happy)
3. ἔξεστι (it is possible)
4. ἕπομαι (I follow)
5. στέφανος (garland, that which surrounds)
6. δουλεύω (I am a slave)
7. αἰάζω (I cry out)
8. λάτρις (hired servant)
9. ζάθεος (sacred)
10. ῥίπτω (I throw)
+ ἔχις (snake)
+ φλόξ (flame)
+ ἴχνος (footstep)
+ γραῦς (old woman)
+ λυπρός (wretched)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s